SUDSKI SPOROVI

EcoOne Sudski sporovi daje mogućnost evidentiranja i praćenja toka sudskih sporova u kojima je korisnik jedan od učesnika u postupku. Modul obezbeđuje kompletno praćenje dokumentacije vezane za postupak, alarmiranje na rokove u postupku koji slede, te izveštavanje po raznim parametrima od interesa.

Na osnovu definisanih šifarnika sudskih postupaka, vrste sporova, statusa sporova, vrste dokumenata, kao i šifarnika punomoćnika vodi se evidencija sudskih sporova. Evidentiranjem novog sudskog spora, inicijalni podaci se kasnije vežu sa podnescima i ispravama, te evidencijom procesnih radnji.

Pored sudskih sporova modul obezbeđuje vođenje evidencije o disciplinskim postupcima unutar samog preduzeća u slučaju povrede radne dužnosti.

BENEFITI

 • Mogućnost vođenja predmeta od samog evidentiranja i dalje kroz sve sudske faze
 • Upozorenja na evidentirani datum ročišta gde korisnik sam bira period u kom želi biti obavešten za ročište (vreme i datum)
 • Mogućnost evidencije disciplinskih postupaka po konkretnom radniku, kao i izrečene disciplinske mere po predmetu
 • Direktno knjiženje utrošenih finansijskih sredstava u finansije na osnovu unapred definisane šeme knjiženja
 • Različite vrste sudskih procesa se vode u različitim sekcijama aplikacije čime se postiže preglednost samog sistema

FUNKCIONALNOSTI

 • Evidencija vrsta sudskih postupaka, kao i sudskih sporova koji su klijentu od posebnog interesa.
 • Evidencija nadležnih sudova za potrebe vođenja sporova.
 • Definisanje pravobranilaštva nadležnog u toku spora.
 • Evidencija faza sudskog postupka.
 • Procena ishoda sudskog spora na osnovu uvida u sudske sporove i prethodnog iskustva.
 • Evidencija o učesnicima u sudskom sporu.
 • Evidencija vrsta povreda radne dužnosti, lista mogućih povreda radne dužnosti na osnovu kojih se pokreće disciplinski postupak.
 • Vrste disciplinskih mera koje se mogu preduzeti protiv radnika u slučajevima povrede radne dužnosti.
 • Evidencija sudskog predmeta po vrsti i tipu.
 • Definisanje termina sudskog ročišta sa alarmom.
 • Evidencija presuda.
 • Evidencija disciplinskih postupaka daje uvid u detalje disciplinskih postupaka koji su vođeni.
 • Knjiženje sudskih sporova.

IZVEŠTAJI

 • Pregled sudskih sporova
 • Pregled aktivnosti po fazama sudskog predmeta
 • Pregled sudskih predmeta po učesnicima u postupku
 • Knjiženje sudskih sporova
 • Stanje disciplinskih postupaka za period

MODULI