ODRŽAVANJE OPREME

EcoOne Održavanje opreme vodi evidenciju o opremi koja se nalazi na listi osnovnih sredstava preduzeća i to na način da se redovno evidentiraju svi servisi koji se obavljaju (redovni/vanredni, interni/eksterni), prateća dokumentacija, kao i garantni rokovi opreme i servisa.

Modul pruža mogućnost preciznog vođenja svih troškova nastalih tokom perioda održavanja opreme sa jasno raščlanjenim stavkama troška. EcoOne Održavanje opreme obezbeđuje alarmiranje korisnika u slučaju isteka garantnog roka ili potrebe za redovnim servisom ili kalibracijom uređaja.

BENEFITI

 • Elektronsko vođenje evidencije servisa
 • Mogućnost elektronskog zavođenja naloga za otklanjanje kvara
 • Vezivanja skeniranih dokumenata (skica mašina, računa, naloga, garancije itd.) za odgovarajuće slogove u bazi podataka čime se na jednostavan način dobija grafička slika mašina ili nekih drugih podataka
 • Kreiranja dnevnih aktivnosti i delegiranje radnih zadataka po svakom radniku pojedinačno
 • Kreiranja planova službe održavanja na datumskom nivou sa mogućnošću praćenja realizovanih aktivnosti u posmatranom periodu
 • Aplikacija je skalabilna, nadogradiva te prilagodljiva potrebama korisnika

FUNKCIONALNOSTI

 • Definisanje mogućih stanja opreme i pregled tipova troška koji se mogu pojaviti u procesu održavanja.
 • Pregled tipova održavanja koji se mogu vršiti nad opremom, sa mogućnošću grupisanja opreme u slične logičke celine.
 • Pregled opreme sa aktuelnim informacijama kao i svim servisima, te pratećim troškovima iskazanim u vidu pune analitike troška.
 • Automatsko alarmiranje po isteku garantnog roka i najava redovnog servisa koji treba izvršiti u nadolazećem periodu.
 • Evidencija dodatne opreme koja je vezana za inicijalni komad opreme.
 • Praćenje kvarova sa jasno definisanim vremenskim sledom.
 • Evidencija svih aktivnosti na održavanju pojedine opreme.
 • Evidencija dnevnih aktivnosti na polju poslova održavanja opreme.
 • Omogućen je unos plana rada službe održavanja te unos zahteva za nabavku nove opreme prema definisanom obrascu.
 • Mogućnost upload-a raznorodne dokumentacije koja je vezana za određenu opremu.
 • Mobilna aplikacija koja korisnicima mobilnih uređaja raspoređenim na određenim funkcijama daje mogućnost uvida u stanje radova na održavanju opreme i trenutnog statusa svih radnih naloga.

IZVEŠTAJI

 • Lični karton mašine
 • Karton pregleda mašina i opreme
 • Karton interventnog održavanja
 • Odobrenje troškova - trebovanje
 • Izveštaj aktivnosti službe održavanja
 • Izveštaj aktivnosti preventive i remonta
 • Štampa radnog naloga alatnici
 • Izveštaj o evidentiranim interventnim održavanjima, kao i njihovim rezultatima za željeni vremenski period
 • Nalog za otklanjanje kvara
 • Pregled održavanja dodatne opreme
 • Štampa otpremnice pri reparaciji
 • Plan rada službe održavanja
 • Plan preventive i remonta
 • Plan preventive i remonta dodatne opreme
 • Štampana verzija naloga za otklanjanje kvara sa svim propratnim informacijama
 • Izveštaj sa detaljnim podacima o opremi koja je evidentirana unutar kompanije

MODULI