UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA SISTEMA KVALITETA

EcoOne Upravljanje dokumentima sistema kvaliteta omogućava praćenje, evidenciju i rad sa kompletnom dokumentacijom vezanom za određene standarde.

Kroz sistem se vodi evidencija svih aktivnosti i verzionisanje dokumenata. Omogućeno je zaduživanje po radnicima, popunjavanje određenih dokumenata i čuvanje istih. Pravima su definisane mogućnosti korisnika nad pojedinačnim dokumentima kao i obaveštavanje korisnika o izmenama nad važećim verzijama.

BENEFITI

 • Obaveštavanje korisnika o izmenama
 • Kontrola prava korisnika nad dokumentima
 • Efikasno rukovanje dokumentima za standardizaciju poslovanja

FUNKCIONALNOSTI

 • Omogućava evidenciju i rad sa dokumentima koji su u sastavu standarda.
 • Praćenje rada nad dokumentima kroz njegove verzije.
 • Omogućava zaduživanje radnika za konkretan dokument, čime automatski preuzima odgovornost nad dodeljenim dokumentom.
 • Definiše prava popunjavanja, kao i čuvanje dokumentacije u sistemu.
 • Omogućava konkretnom radniku dodelu prava nad dokumentom (pregled, popunjavanje, revidiranje i odobravanje).
 • Grupisanje dokumenata po različitim standardima, kao i njihovo raspoređivanje unutar svakog standarda pojedinačno.

IZVEŠTAJI

 • Pregled prava po radnicima i dokumentima
 • Pregled izmena na dokumentima

MODULI