PROTOKOL

EcoOne Protokol obezbeđuje podršku funkcijama referata pisarnice u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Namena EcoOne Protokola je evidentiranje svih ulaznih i izlaznih dokumenata, kao i sve dokumentacije u izradi. Protokol podržava upise u knjige Delovodnika i Upisnika, te omogućava prikaz skenirane dokumentacije.

EcoOne Protokol ima mogućnost štampanja godišnjeg sadržaja Upisnika i Delovodnika u zakonski propisanim obrascima za potrebe arhiviranja.

BENEFITI

 • Jednostavna i pregledna evidencija ulazno/izlazne dokumentacije
 • Štampanje i arhiviranje knjige Protokola u formatu predviđenim zakonom
 • Definisanje protokolarnog broja na nivou centralnog protokola i samim tim nemogućnost dupliranja brojeva na nižim organizacionim jedinicama ili poslovnicama
 • Mogućnost vezivanja skeniranog dokumenta za zapis i stvaranje digitalne arhive
 • Vezivanje predmeta sa glavnim predmetom i dobijanje podbroja unutar glavnog predmeta
 • Praćenje kretanja dokumenta unutar organizacije

FUNKCIONALNOSTI

 • Definisanje organizacionih jedinica unutar organizacije sa pripadajućim šiframa i periodom važenja.
 • Prikaz detaljne horizontalne i vertikalne organizacije preduzeća sa pripadajućim šiframa kao sastavnim delom protokolarnog broja, definisanje hijerarhije unutar organizacije i perioda važenja.
 • Evidencija predmeta koji se unose u knjige protokola.
 • Jasno definisan tip pošiljaoca (pravno lice, fizičko lice, interni pošiljaoc).
 • Vođenje delovodnika i upisnika.
 • Evidencija o životnom ciklusu predmeta sa naznačenim elementima koji govore ko je nosilac, kome je i kada prosleđen.
 • Vezivanje novih zapisa sa postojećim u svrhu dobijanja podbroja.
 • Upućivanje zahteva za protokolisanje prema centralnom protokolu.
 • Odobravanje zahteva za protokolisanje.
 • Automatsko generisanje broja za protokolisanje.

IZVEŠTAJI

 • Knjiga delovodnika
 • Knjiga upisnika

MODULI