PROIZVODNJA

EcoOne Proizvodnja obuhvata evidenciju sastavnica artikala, tehnoloških postupaka, operacija obrada i dorada uz definisanje normativa.

Centralno mesto zauzima evidencija radnih naloga, koja automatski vrši kreiranje povezanih dokumenata kao što su trebovanja proizvodnje, predajnice i radne liste. Omogućeno je evidentiranje i obračun škarta, učinaka, kapaciteta radnih mesta kao i jednostavan način izmene proizvodnog procesa u toku same proizvodnje. Sve radnje i evidencije izveštajno su podržane.

BENEFITI

 • Planiranje proizvodnog procesa i raspoloživih kapaciteta
 • Praćenje celokupnog procesa proizvodnje po fazama u realnom vremenu
 • Međufazna i završna kontrola
 • Automatsko vođenje stanja na zalihama i alarmiranje sistema kada sirovine padnu ispod propisanog minimuma
 • Evidencije uslužnih operacija
 • Evidencija zastoja, škartova i učinaka u proizvodnji
 • Prilagodljivost proizvodnje različitim izmenama
 • Potpuna integracija sa robno materijalnim knjigovodstvom, nabavkama i finansijama

FUNKCIONALNOSTI

 • Definisanje normativa različitih verzija proizvoda ili poluproizvoda u količini svakog materijala koji ulazi u jediničnu količinu proizvoda.
 • Kalkulacija cene koštanja za svaki proizvod ili poluproizvod uzimajući u obzir materijale i troškove operacija rada ili dorade, uz specifikaciju normativa po količinama i cenama.
 • Definisanje vrsta i redosleda obavljanja operacija prema tehnološkim postupcima. Kreiranje planova proizvodnje te izrada i obrada materijalnih bilansa. Praćenje toka procesa proizvodnje od utroška repromaterijala i poluproizvoda do ulaza gotovih proizvoda u odredišni magacin. Planiranje raspoloživosti kapaciteta. Automatsko evidentiranje potrebnih utrošaka sirovina i repromaterijala preko šarži, što obezbeđuje podatak o tome u kojem gotovom proizvodu je sadržana tačno određena nabavka. Rezervisanje artikala na različitim skladištima preko radnih naloga, grupno ili pojedinačno. Evidencija, obračun i praćenje škarta prema definisanim uslovima i vrstama.
 • Automatsko zaduživanje magacina gotovih artikala prema ceni.

IZVEŠTAJI

 • Realizacija planova
 • Kontrolni izveštaji po artiklu
 • Obračun završene i nezavršene proizvodnje
 • Pregled škarta po vrstama i organizacionim jedinicama
 • Poređenja sastava različitih verzija
 • Stanje operacija i materijala
 • Rekapitulacije učinaka
 • Rekapitulacije zastoja
 • Rekapitulacije dotacija tehnoloških normativa
 • Radne i termin liste
 • Kapaciteti mašina

MODULI