FAKTURE

EcoOne Fakture omogućava evidenciju ulaznih i izlaznih faktura u skladu sa zakonskom regulativom i računovodstvenim standardima. Mogućnost unosa različitih tipova i vrsta ulaznih faktura, te automatska raspodela režijskih troškova ulazne fakture po unapred definisanoj raspodeli.

Fakture se vode u okviru poslovne godine. Prema različitim tipovima faktura, koje se biraju pri kreiranju (avansi, redovne, izvoz itd.), kreiraju se i različite knjige ulaznih i izlaznih faktura. Obezbeđena je povezanost sa fiskalnim štampačem gde se prilikom štampanja fiskalnog računa njegov broj automatski može kreirati u sistemu.

Evidentiranjem ulaznih i izlaznih faktura dobija se mogućnost praćenja poslovanja kroz set izveštaja, rekapitulacija i pregleda fakturisanja prema različitim parametrima u skladu sa potrebama računovodstva i uprave preduzeća.

BENEFITI

 • Unos ulaznih i izlaznih faktura u skladu sa zakonski definisanim pravilima
 • Mogućnost povezivanja sistema sa fiskalnim štampačem i automatsko pozivanje štampanja fiskalnog računa nakon knjiženja fakture
 • Kreiranje PDV prijave
 • Povezivanje faktura sa odgovarajućim ugovorima i narudžbama
 • Automatsko knjiženje ulaznih i izlaznih faktura u finansijske naloge po unapred definisanim šemama knjiženja
 • Konzistentnost izveštaja u različitom vremenskom trenutku kreiranja

FUNKCIONALNOSTI

 • Kreiranje i štampanje izlaznih faktura u skladu sa zakonski definisanim pravilima. Fakture mogu da sadrže robu i/ili usluge, pri čemu se koriste odgovarajući cenovnici odnosno preuzimaju cene sa lagera. Klasifikacija faktura omogućava dodatna podešavanja za unos kao i elemente za izveštavanje.
 • Povezivanje sa različitim tipovima fiskalnih štampača, kako bi se omogućilo kreiranje fiskalnog računa nakon knjiženja (zaključivanja) fakture. Podržan je rad sa jednim štampačem na više računara i više štampača na jednom računaru.
 • Omogućuje se unos ulaznih faktura u skladu sa zakonski definisanim pravilima. Klasifikacija faktura omogućava dodatna podešavanja za unos kao i elemente za izveštavanje.
 • Podržano je automatsko konvertovanje stranih valuta u domaću valutu, na osnovu evidentirane kursne liste.
 • Kreiranje robnih i finansijskih knjižnih odobrenja i terećenja prema partnerima, te evidencija pristiglih knjižnih nota.
 • Implementiran je mehanizam koji onemogućava izmenu proknjiženih poslovnih događaja, što garantuje konzistentnost izveštaja u različitom trenutku kreiranja.
 • Automatsko knjiženje ulaznih i izlaznih faktura u finansijske naloge prema unapred definisanim šemama knjiženja.
 • Funkcionalnost storniranja proknjiženih dokumenata.
 • Kreiranje PDV prijave i kontrola PDV-a u različitim poreskim periodima. Podaci za kreiranje PDV prijave povlače se iz KUF-a i KIF-a.
 • Sve fakture moguće je povezati sa odgovarajućim ugovorima i narudžbama pri čemu se pruža mogućnost preuzimanja određenih ugovorenih parametara kao i kontrolisanja ugovornih obaveza.
 • Evidencija i kreiranje pravila automatske raspodele režijskih troškova po mestima troška te praćenje i izveštavanje.
 • Mogućnost pregleda rekapitulacije izlaznih faktura prema organizacionim jedinicama preduzeća, vrsti fakture, ugovorima, vrstama prihoda, partneru, mestu troška, fakturisanim uslugama i robama za željeni period fakturisanja.

IZVEŠTAJI

 • Redovni, izvozni i avansni računi
 • Predračuni
 • Stanje avansa - izlazne fakture
 • Fakture po poslovnicama
 • Stanje avansa ulaznih faktura
 • Rekapitulacija izlaznih faktura po tipu fakture, po mesecima i po nosiocima
 • Rekapitulacija ulaznih faktura po tipu, po vrsti, po mesecima i po nosiocima
 • Knjižna odobrenja i terećenje
 • Knjiga izlaznih faktura
 • Knjiga ulaznih faktura
 • Fakturisano po uslugama i mestu troška
 • Broj unesenih izlaznih faktura po radnicima po mesecu
 • Ulazna faktura - knjižno obaveštenje
 • Ulazne fakture po stavkama, po mestu i vrsti troška
 • PDV Prijava

MODULI