PRODAJA

EcoOne Prodaja omogućava planiranje prodaje, vođenje i kontrolu relizacije ugovora, kao i evidentiranje ponuda i porudžbi za kupce.

Proces prodaje možete koristiti u jednostavnom obliku, uz mali broj obaveznih elemenata. Mogućnost prilagođavanja korištenju u složenim uslovima sa višestrukim jedinicama mere proizvoda uz pomoć konfiguratora, cenovnicima po kupcima, kontrolnim maržama i kvotama, te višestrukim adresama isporuke i fakturisanja.

BENEFITI

 • Štampanje ugovora, ponude i narudžbe
 • Integracija sa drugim modulima
 • Praćenje artikala u programu je vremenski orijentisano
 • Vođenje i praćenje cenovnika, te kalkulisanje prodajnih cena
 • Rezervacija robe na lageru na osnovu porudžbine od partnera
 • Mogućnost korekcije plana po tipu: rebalans i relokacija
 • Integracija sa drugim modulima
 • Kontrola realizacije porudžbine
 • Plan isporuke robe na osnovu porudžbenica
 • Vođenje artikala po programima i asortimanima
 • Grupisanje artikala po modelu kome pripadaju
 • Praćenje rokova plaćanja i rokova isporuke robe
 • Kreiranje projekcije (preseka) plana za određeni vremenski period

FUNKCIONALNOSTI

 • Omogućava planiranje prodaje po različitim vremenskim intervalima: godišnje, kvartalno, mesečno, sedmično i periodično. Definisanje plana je omogućeno za robe, usluge, partnere i države.
 • Vođenje ugovora i aneksa ugovora, unos instrumenta obezbeđenja ugovora, praćenje rokova isporuke i kontrola realizacije. Vezivanje dokumenata za ugovor. Kreiranje ugovora na osnovu ponude.
 • Izrada ponude za robe i usluge. Definisanje rabata za kupce, odnosno kategorije kupaca po prioritetu, kao i rabatnih skala za robu i usluge. Kontrola dodatnih rabata od strane rukovodioca. Kreiranje ugovora, porudžbe, računa i predračuna na osnovu ponude, kao i vezivanje dokumenata za ponudu. Definisanje zavisnih troškova, carinske stope i marže na ponudi.
 • Kreiranje porudžbe na osnovu ponude ili ugovora. Porudžba definiše konkretne količine i iznose, rabate, uslove, načine plaćanja i isporuke.
 • Integracija sa modulom Porudžbi u delu koji se odnosi na kreiranje otpremnice i fakture ili predračuna na osnovu Porudžbe. Vezivanje dokumenata za Porudžbu.
 • Omogućava vođenje programa artikala i pregled izveštaja prodaje po programu artikala na određeni datum.

IZVEŠTAJI

 • Ponuda
 • Ugovor
 • Porudžbina

MODULI